Nieuws

 

 

Sociaal Jaarverslag 2017

 

 

 

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Hospice Bijna Thuis Huis Maas en Waal waarmee het bestuur van het Hospice verantwoording wil afleggen over het in 2017 gevoerde beleid.

Missie:

Hospice Bijna Thuis Huis Maas en Waal in Druten wil een plek zijn waar mensen in een huiselijk sfeer in alle rust afscheid kunnen nemen van hun leven, wanneer dit thuis niet meer mogelijk is. De behoefte aan zorg en aandacht van de gasten en hun naasten staat hierbij centraal. Ons streven is om mensen zich zoveel mogelijk thuis te laten voelen in ons Hospice. Door een goede samenwerking tussen ons team van vrijwilligers, het coördinatieteam en het bestuur kunnen wij een beleid voeren dat tegemoet komt aan onze missie.

Uit dit jaarverslag kunt u afleiden dat Hospice Bijna Thuis Huis Maas en Waal een stabiele plek heeft verworven in het veld van zorgvoorzieningen ten behoeve van palliatieve patiënten in deze regio; het aantal opnames is iets gestegen ten opzichte van vorig jaar en wat opvalt, is dat er meer gasten van buiten de regio opgenomen zijn geweest. Dit zou kunnen duiden op een uitdijende naamsbekendheid van ons Hospice maar meer waarschijnlijk ligt hier een tekort aan hospice voorzieningen elders aan ten grondslag. Tegelijkertijd moeten we constateren dat het aantal opgenomen gasten uit onze eigen regio in 2017 lager was dan in de twee voorgaande jaren. Kan op toeval berusten maar dit gegeven noopt ons om extra aandacht te besteden aan PR activiteiten binnen de regio, naar haar inwoners toe maar zeker ook naar verwijzende instanties, ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorgorganisaties.

 

Vorig jaar schreef ik in mijn voorwoord dat we als Hospice steeds moeten proberen in te spelen op de voortdurende veranderingen en (soms snelle) ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
Plannen om te starten met het verlenen van zogenaamde respijt zorg voor palliatieve patiënten zijn in een vergevorderd stadium en we hopen hiermee eind dit jaar te kunnen starten. Voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.
De bedoeling is dat het dan mogelijk wordt om palliatieve patiënten, ook zij die nog niet terminaal zijn, voor een beperkte periode (gedacht wordt aan ten hoogste twee tot drie weken) in ons huis op te nemen als om wat voor reden dan ook de mantelzorg thuis even ontlast dient te worden. Bijvoorbeeld in de vakantie periode of in “de moeilijke week” tijdens een chemotherapie.
Toekomstmuziek maar hopelijk snel realiteit.

Het is en blijft een uitdaging om ons voor dit hospice in te zetten!

Hans Bogaerts, voorzitter bestuur Stichting Hospice Bijna Thuis Huis Maas en Waal

Contact momenten:

In 2017 zijn wij 58 keer benaderd voor vragen m.b.t. opname en/of informatie door o.a. ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorgorganisaties, mantelzorgers of de potentiële gast zelf.

Van de 58 contacten waren er 45 waarbij het ging om een aanvraag voor opname en 13 waarbij er alleen om informatie werd gevraagd.

Van de 45 aanvragen leidde dit 38 keer tot een opname. Redenen waarom er 7 keer geen opname volgde:

De potentiele gast overleed vóór de dag van opname:                      2x

De potentiele gast was té zwak om nog te vervoeren                                  2x

De familie/potentiele gast koos uiteindelijk toch voor thuis sterven            3x

Dat de opname niet meer plaats kon vinden omdat de potentiële gast net vóór opname overlijdt of te zwak is om te vervoeren komt dus voor. Het kan een wens van de gast zijn om zo lang mogelijk thuis te blijven. Op het moment dat de klachten in een korte tijd snel verergeren is opname vaak niet meer mogelijk.

Opname gasten:

In 2017 heeft het Hospice zorg mogen verlenen aan 41 gasten. Drie gasten waren eind december 2016 opgenomen en 38 opnames in 2017.

Overzicht opnames van 2015 t/m 2017:

Van de 38 gasten die opgenomen zijn in 2017 waren het 17 vrouwen en 21 mannen. Het is voor het eerst dat er in een jaar meer mannen dan vrouwen in ons Hospice verbleven. Ook was de leeftijd van onze gasten in 2017 beduidend jonger dan de afgelopen jaren. De meeste gasten waren tussen de 61 en 90 jaar terwijl dat andere jaren tussen de 70 en 90 jaar was. Het grootste deel van de gasten had de diagnose kanker.

In 2017 was de gemiddelde verblijfsduur in het Hospice 22 dagen. Het langste verblijf is 156 dagen geweest en het kortste verblijf 2 uur.

Dat het merendeel van de gasten uit Maas en Waal komen is te zien in de onderstaande grafiek.

Dit jaar kwamen er echter meer gasten van buiten de regio dan voorgaande jaren. Van de 14 gasten buiten de regio waren er 8 waarvan een of meer van de kinderen in Maas en Waal wonen en er dus bewust gekozen wordt voor een Hospice in de omgeving van de mantelzorgers. De reden van de andere 6 gasten die van buiten de regio kwamen was dat er in de Hospice in hun omgeving geen plaats was op dat moment

Vrijwilligers

Zonder onze 83 vrijwilligers was het voor de gasten niet mogelijk geweest om in ons huis te verblijven.

Met betrekking tot onze vrijwilligers vindt u hieronder een overzicht van de laatste 3 jaar:

Het aantal vrijwilligers is dit jaar flink toegenomen. Twee maal per jaar organiseren wij een informatie middag voor werving nieuwe vrijwilligers. Dit blijft noodzakelijk daar we niet van tevoren weten hoe het verloop zal zijn. Er worden 56 vrijwilligers per week ingezet. Rekening houdend met de vakanties die vrijwilligers door het jaar heen plannen hebben wij zeker 80 vrijwilligers nodig. Zoals u ziet in het overzicht blijven de vrouwen nog duidelijk in de meerderheid binnen het team. De meeste vrijwilligers zijn tussen de 61 en 70 jaar. Niet zo verwonderlijk natuurlijk!

Gemiddeld stoppen er 15 vrijwilligers per jaar. Dit jaar waren het er maar zes. Eigen gezondheidsproblemen of die van hun partner zijn de meest voorkomende oorzaken. Het afscheid van het Hospice gaat vaak gepaard met pijn in het hart. Onze vrijwilligers zijn zeer betrokken. Berekend over de laatste 14 jaar is de gemiddelde duur dat een vrijwilliger in het Hospice werkt 5 jaar.

Waar komen onze vrijwilligers vandaan:

Afferden

3

Beneden Leeuwen

5

Dreumel

4

Nijmegen

2

Alphen

1

Bergharen

4

Druten

32

Puiflijk

2

Altforst

1

Beuningen

3

Ewijk

2

Wamel

1

Appeltern

1

Boven Leeuwen

5

Hernen

1

Weurt

2

Batenburg

2

Deest

6

Horssen

3

Wijchen

3

Opleiding en ontwikkeling

Elk jaar worden er 4 á 5 vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd om de kwaliteit van de vrijwilligers te blijven verbeteren en de teamgeest te onderhouden.

Een overzicht van de bijeenkomsten in 2017:

In februari hebben we de bijeenkomsten “praktijkvaardigheden”, in samenwerking met de VPTZ Maas en waal Thuiswaken, georganiseerd. Deze bijeenkomsten vinden jaarlijks plaats in cultureel centrum d’n Bogerd in Druten en worden door twee ervaren verpleegkundigen verzorgd. Er wordt uitgebreid geoefend met alle in het Hospice voorkomende verplaatsingen.

In april was “de laatste zorg” het onderwerp van een themabijeenkomst. Ook bij deze bijeenkomst werd er samengewerkt met de VPTZ Maas en Waal. Maaike Noy en Natasja Smeets van uitvaartorganisatie DELA gingen in op de vraag “wat te doen direct na het overlijden tot aan het moment dat de uitvaartonderneming komt”? Zij gaven tips en adviezen over de verzorging, de veranderingen in een overleden lichaam, hoe om te gaan met een thuisopbaring of in het Hospice.

In juni vond de jaarlijkse calamiteitenbijeenkomst plaats. Deze is voor de vrijwilligers verplicht gesteld i.v.m. veiligheid van de gasten en vrijwilligers. We vinden het noodzakelijk, dat iedereen op de hoogte is van “hoe te handelen bij calamiteiten”. Vooral brandalarm, gaslekkage, stroomstoringen e.d. kwamen aan de orde.

De vrijwilligersbijeenkomst in september had als thema: “Delen, luisteren en verwonderen”. Met elkaar hebben we casuïstieken besproken die vrijwilligers/coördinatieteam inbrachten. Het was zeer leerzaam om dit met elkaar te delen, naar elkaar te luisteren en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen. Met zoveel verschillende vrijwilligers, met allemaal hun eigen kwaliteiten, kom je tot prachtige inzichten. Ook de mondelinge rapportage kwam uitgebreid aan de orde. Mooi om te ontdekken dat je met “verwonderen” nooit een oordeel kunt hebben!

In oktober organiseerden we de jaarlijkse scholingsdag.

De scholingsdag had dit jaar als thema “Communicatie in de palliatieve fase”. Als gastspreker hadden we Arthur Polspoel uitgenodigd. Pastoraal theoloog Arthur Polspoel begeleidt rouwgroepen en verzorgt veel lezingen, symposia en cursussen rond rouw, terminale zorg, zingeving en eenzaamheid. Hij schreef verschillende boeken, o.a. het boek ‘Eenzaam sterven’. Dit boek gaat over communicatie in de palliatieve zorg. Hij beschrijft daarin dat de periode van het terminaal ziek zijn soms een van de eenzaamste is in een mensenleven. Onbegrip of onzorgvuldig spreken, vergroten de eenzaamheid van alle betrokken partijen.

Van oktober t/m december vond de introductiecursus plaats voor nieuwe vrijwilligers. Dit jaar namen 13 nieuwe vrijwilligers hieraan deel. De cursus werd dit jaar voor het eerst verzorgd door vrijwilliger/docent Marieke Schouten en hoofdcoördinator Lucia Pouwels. Voorheen werd deze gegeven door coördinator/ trainer Pia Gradussen.  Deze cursus bestaat uit 4 theorielessen met als onderwerpen:

  • Op wat voor manier ben je als vrijwilliger aanwezig in het Hospice
  • Hoe communiceer je met mensen in de laatste levensfase;
  • Het proces van afscheid nemen en rouw;
  • De betekenis waarden/normen en spiritualiteit.

Daarnaast vonden er 2 praktijklessen plaats waarin geoefend werd met verplaatsingstechnieken en verzorging van gasten. Ook voor geïnteresseerden, die niet als vrijwilliger in het Hospice werken, is het mogelijk om aan de introductiecursus deel te nemen. In de regionale weekbladen wordt hier van tevoren uitgebreid aandacht aan besteed.

Activiteiten

Als blijk van waardering voor de inzet van de vrijwilligers biedt het bestuur jaarlijks in de maand juni de vrijwilligers en het coördinatieteam een uitje aan. Dit jaar vond dit opnieuw plaats bij  in Gasterij “de Arend” te Winssen. Het was een zeer zonnige en warme avond en in de buitenlucht hadden we een buitengewoon plezierig samenzijn onder het genot van een heerlijk buffet en een goed glas wijn.

Bijzonder ingetogen en sfeervol was ons jaarlijkse samenzijn tijdens de kerstviering in het “Mamre” in Druten.

Herdenkingsbijeenkomst

Op 11 maart heeft onze jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst plaatsgevonden. Er waren ruim honderd nabestaanden en vrijwilligers aanwezig. Elk jaar wordt er een nieuw thema gekozen door de organisatiecommissie. Met veel zorg en enthousiasme weten zij er telkens weer een mooie herdenking van te maken. Na afloop is er onder het genot van koffie/thee en zelfgebakken koek/taart volop gelegenheid voor nabestaanden en vrijwilligers om herinneringen op te halen. We hoorden ook dit jaar weer terug dat deze herdenkingsbijeenkomst zeer gewaardeerd wordt door de nabestaanden.

PR activiteiten

In 2017 hebben we ons logo vernieuwd en hebben onze folders een nieuwe uitstraling gekregen. Naast de informatiefolder voor patiënten/mantelzorgers en hulpverleners hebben we nu ook een folder voor “werving vrijwilligers”. Deze is gericht op het werk van de vrijwilligers. Ook maken wij steeds meer gebruik van multimedia. Onze externe nieuwsbrief wordt voortaan via de mail verstuurd en het verspreiden van nieuws, activiteiten en oproepen vinden steeds vaker via Facebook plaats.

In 2017 hebben wij weer diverse presentaties verzorgd bij ouderenbonden.

De Waalkanter en de Maas en Waler zorgden met diverse artikelen voor nog meer naamsbekendheid.

In april en september vonden er weer informatiemiddagen plaatst voor werving nieuwe vrijwilligers. De geïnteresseerden kregen een rondleiding en informatie over het vrijwilligerswerk. Van beiden middagen samen hadden we een opkomst van 15 mensen waarvan er 12 als vrijwilliger gestart zijn.

Op de site van de stichting Voor Mekaar staat onze permanente advertentie ten behoeve van de werving van vrijwilligers.

Via onze eigen site www.bijnathuishuismaasenwaal.nl werd een ieder op de hoogte gebracht van onze activiteiten.

Samenwerking met onze omgeving

Er is een intensieve samenwerking met Zorggroep Zuid Gelderland en Buurtzorg Druten. Deze samenwerking is kwaliteit gericht. Structureel (elke twee maanden) vindt er met beide Thuiszorgorganisatie overleg plaats waarbij we positief kritisch naar onze rol als zorgverleners kijken. Randvoorwaarden komen aan de orde en er worden kwaliteitsafspraken gemaakt. Op dit moment zijn we ook bezig om de overeenkomst met Thuiszorgorganisaties te actualiseren.

Als Hospice zijn wij aangesloten bij het NPZZG (Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland) waardoor we op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in de palliatieve zorg in Nederland. Wij nemen deel aan het regionaal Hospice overleg dat vier keer per jaar wordt georganiseerd.

Op de jaarlijkse “Inspiratie dag van de coördinatoren”, georganiseerd door de VPTZ, waren wij ook dit jaar weer aanwezig om kennis op te doen en onderlinge ervaringen te delen.

Verder hebben wij veel contacten met transferpunten van diverse ziekenhuizen in de omgeving, huisartsen en fysiotherapeuten die bij de zorg van onze gasten worden ingezet. Ook de intervisiebijeenkomsten met Hospice Wijchen, Oss en Sint Anthonis zeer waardevol. Met s Heeren Loo in Druten werken we sinds kort ook samen. Medewerkers van s Heeren Loo nemen deel aan onze introductiecursus en wij kunnen gebruik maken van hun overlegruimtes voor onze bijeenkomsten. Ook met het Marikenhuis in Nijmegen (inloophuis voor mensen die geraakt zijn door kanker) hebben we contact.

Met de VPTZ Maas en Waal organiseren we jaarlijks de bijeenkomst “Praktijkvaardigheden” en soms ook nog een thema avond. Tijdens de bijeenkomsten, die alleen voor de vrijwilligers van het Hospice georganiseerd worden, draaien de VPTZ vrijwilligers de diensten in het Hospice! Dankzij deze manier van samenwerken kunnen onze vrijwilligers altijd bij de bijeenkomsten/scholingsdagen enz. aanwezig zijn.

Financieel

Mede dankzij de bijdrage van het ministerie van VWS, de gemeentelijke subsidie, bijdragen van Stichting Vrienden van het Hospice, ambassadeurs en donaties hebben wij ook in 2017 weer aan al onze verplichtingen kunnen voldoen.

Organisatie:

Bestuursleden:

Hans Bogaerts                        (Voorzitter)

Jac van Dongen          (Penningmeester)

Hans Wansink

Hans Vos

Addy te Linde                       (Secretaresse)

Coördinatieteam

Lucia Pouwels            (Hoofdcoördinator)

Pia Gradussen            (Vrijwillige dagcoördinator)

Gerda Pruyn               (Vrijwillige dagcoördinator)

Harry Levelink·          (vrijwillige dagcoördinator)

Joke van der Meer      (vrijwillige dagcoördinator)

 Vrijwilligers

Het Hospice had op 31-12-2017 een team van 83 vrijwilligers

Hieronder vindt u een overzicht m.b.t. opnames over de laatste 14 jaar.

Totaal overzicht m.b.t. opnames

 

Regio


Leeftijd

Hoofddiagnose

Gemiddelde verblijfsdagen

Verwijzers

Hartziekte Longziekte Kanker   Anders    

Jaar

Opnames

M

V

buiten regio binnen de regio 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100> Ouderdom Huisarts Zkh. CWZ Zkh. UMC St. Radboud Zkh. Rivierenlans Anders

v.a. april
2003

7

3

4

4

3

0

0

1

1

5

0

0

0

0

7

0

0

41

4

1

1

0

1

2004

13

9

4

7

6

0

0

2

3

4

4

0

1

1

9

0

2

38

6

5

1

0

1

2005

12

5

7

3

9

0

0

0

5

6

1

0

0

0

12

0

0

42

9

1

2

0

0

2006

25

11

14

6

19

0

0

1

9

6

8

1

2

0

21

0

2

26

6

12

2

1

4

2007

20

9

11

7

13

0

0

3

4

9

4

0

0

0

19

0

1

40

7

6

5

1

1

2008

21

9

12

5

16

0

0

4

4

5

5

3

2

0

18

0

1

40

4

8

3

4

1

2009

21

6

15

9

12

1

0

4

6

4

5

1

0

1

17

0

3

30

6

5

7

1

2

2010

23

12

11

7

16

0

2

1

5

8

5

2

3

0

16

0

4

25

14

5

1

2

1

2011

17

8

9

11

6

0

0

2

6

5

2

2

1

0

14

0

2

49

11

5

0

1

0

2012

30

20

10

11

19

0

1

2

7

9

6

5

2

1

22

1

4

19

23

3

2

2

2

2013

23

10

13

11

12

0

0

2

5

8

5

3

2

0

17

1

3

40

16

3

2

0

2

2014

26

9

17

5

21

0

1

0

6

11

5

3

0

2

16

2

6

45

17

4

1

0

4

2015

34

15

19

12

22

0

0

5

5

10

11

3

3

0

26

2

3

31

18

9

3

1

3

2016

37

13

24

15

22

0

1

2

3

12

16

3

2

4

23

3

5

24

15

9

4

2

7

2017

38

21

17

11

27

0

1

2

11

13

10

1

5

8

21

1

3

22

18

2

5

3

10

 

Hospice “Bijna Thuis Huis Maas en Waal” en VPTZ “Maas en Waal” organiseren basiscursus voor nieuwe vrijwilligers

Hospice “Bijna Thuis Huis Maas en Waal” in Druten wil een plek zijn waar mensen in een huiselijke warme sfeer in alle rust afscheid kunnen nemen van hun leven, wanneer dit thuis niet meer mogelijk is.

VPTZ Maas en Waal is een organisatie, die vrijwilligers inzet ter ondersteuning bij mensen die deze levensfase in hun eigen woonomgeving willen doorbrengen.

Op donderdag 20 september 2018 vond er een informatiebijeenkomst plaats in het Hospice “Bijna Thuis Huis Maas en Waal” voor nieuwe vrijwilligers. Beiden organisaties verstrekten de nodige informatie en konden vragen beantwoorden. Hier kwamen 10 potentiële vrijwilligers op af.

In oktober 2018 start de basiscursus voor nieuwe vrijwilligers. Deze bestaat uit vijf dagdelen theorie en twee dagdelen praktijk. De theoretische bijeenkomsten zijn bedoeld om te leren omgaan met de mens in de laatste fase van zijn/haar leven. Tijdens de praktische bijeenkomsten zullen er handvatten aangereikt worden omtrent de dagelijkse verzorging. De cursus is voor iedereen die interesse heeft in dit vrijwilligerswerk en zich betrokken voelt bij het proces van de mens in de laatste fase van zijn leven.

Bent u alsnog geïnteresseerd, hebt u vragen, of wilt u zich toch nog aanmelden, bel of mail dan naar Hospice “Bijna Thuis Huis Maas en Waal”. Telefoon: 0487-540242. Mailadres: info@bijnathuishuismaasenwaal.nl

en/of naar VPTZ Maas en Waal telefoon: 06-55711723. Mailadres:info@vptzlandvanmaasenwaal.nl

Als u niet in de gelegenheid was om tijdens de bijeenkomst aanwezig te zijn maar wel op een ander tijdstip kunt, dan bent u ook later nog van harte welkom.

ORANJEFONDS

Voor de inrichting van de Respijtzorgkamer kreeg ons Hospice een royale gift van het Oranjefonds. Naar aanleiding hiervan had het fonds een gesprek met vrijwillig coördinator Joke v.d. Meer en onze penningmeester Jac van Dongen. Dit gesprek willen we u niet onthouden, vandaar dat we het hier integraal weergeven. Het is overigens ook te vinden op de website van het Oranjefonds.

‘Door de respijtzorgkamer komen mantelzorgers op adem’

“In de hospice krijgen we veel gasten met mantelzorgers die het heel zwaar hebben. Als we een mantelzorger kunnen ontlasten zodat hij langer voor iemand thuis kan zorgen, dan is dat een hele goede zaak.”

Vrijwilliger Joke van Hospice Bijna Thuis Huis Maas & Waal – Druten vindt het dan ook mooi dat er een respijtzorgkamer komt voor ongeneeslijk zieke mensen die thuis worden verzorgd. “Het is goed dat we een mantelzorger kunnen ontlasten door het extra bed dat er nu komt in te zetten voor respijtzorg.”

Laatste levensfase

“Oorspronkelijk zijn we een hospice met vijf gastenkamers voor mensen met een levensverwachting van maximaal drie maanden”, vertelt penningmeester Jac van Dongen. “Chronisch ongeneeslijk zieke mensen, in de terminale fase, kunnen hier hun laatste levensfase afsluiten in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert.”

Op adem komen

“De zesde kamer wordt nu een respijtzorgkamer. Gasten kunnen maximaal drie weken blijven. Mantelzorgers krijgen zo de kans op adem te komen. Het kan ook zijn dat iemand net een chemokuur heeft gehad en liever niet thuis is. Dan bieden we ook de mogelijkheid om een aantal dagen in de hospice te komen.”

Maatschappij

Doordat de mantelzorger wordt ontlast, kan hij weer tijdelijk deelnemen aan de maatschappij. “Maar hij kan ook een korte vakantie nemen. Het gaat erom dat hij even de handen vrij heeft om zijn accu weer op te laden zodat hij na verloop van tijd weer voor de patiënt kan zorgen.”

Partner

“De mantelzorger kan hier natuurlijk ook op bezoek komen”, stelt Joke zich voor. “Hij hoeft even niet heel de dag te zorgen en krijgt hier juist een beetje zorg. Hij hoeft eens niet zelf een kopje koffie te zetten. Dat doen wij. Hij kan hier partner zijn en geen verzorger.”

Praatje

Er zijn 85 vrijwilligers die zich inzetten voor de hospice. “Zij hebben bewust ervoor gekozen om terminale mensen te helpen. De vrijwilligers zorgen voor een huiskamersfeer. Ze maken een praatje met de patiënt, gaan de deur uit voor een wandeling en zorgen voor een natje en droogje”, zegt Jac.

Gesprekken

Joke denkt dat er weinig verschil zal zijn tussen de gasten. “De zorg is hetzelfde, je kijkt wat iemand nodig heeft en graag zou willen. Het verschil zijn mogelijk de gesprekken die je voert. De mensen uit de respijtzorgkamer gaan weer terug naar huis. Zij zijn waarschijnlijk meer gericht op wat er nog gaat komen terwijl het verblijf voor de anderen het laatste stukje is. Maar voor iedereen geldt, dat we zo lang mogelijk de kwaliteit van leven willen behouden.”

Kennismaken

Jac noemt het een mooie bijkomstigheid dat de mensen gelijk kennismaken met een hospice. “Ze zien hoe het hier gaat. We horen ook van familie dat het mooi is dat dit mogelijk is.” Joke vult aan dat de sfeer in een hospice ook ongedwongen en gezellig is. “Er zijn altijd mensen om je heen. Het is niet zwaar en gericht op de dood, het gaat ook over het leven.”

Smet

“Sommige mensen willen niet thuis hun laatste adem uitblazen”, gaat Jac verder. “Dat geeft een smet op het huis, zeggen ze dan. Zo was er een vader die bewust naar ons hospice kwam omdat hij wilde dat de kinderen alleen maar leuke herinneringen aan de woning zouden hebben.”

Rust

Mochten de kamers voor de terminale gasten niet allemaal vol zitten en iemand vraagt om respijtzorg, dan is hij welkom. “We hebben nu één kamer voor dat doel bestemd, maar als we ruimte over hebben dan zetten we die graag in zodat de patiënt en de mantelzorger tot rust kunnen komen.”

Tip

Jac heeft een advies voor andere mensen die voor hun project financiële steun willen aanvragen. “Het belangrijkste is dat je goed weet wat je wilt doen. Zorg ervoor dat je een goed doordacht plan hebt en laat je ook informeren door andere mensen.”

Het Oranje Fonds steunt met een bedrag van € 6.000,=. Het geld wordt gebruikt om de respijtzorgkamer in te richten.